De privacyverklaring

Fysio Better Motions is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. Fysio Better Motions gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze Privacyverklaring willen we heldere informatie geven over hoe wij met de persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens:
info@fysiobettermotions.nl, Palmpolstraat 33 1327CB Almere 0641307533

Pourya Moin is de Functionaris gegevensbescherming van Fysio Better Motions. Hij is te bereiken via info@fysiobettermotions.nl

Fysio Better Motions verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Lijst met contactgegevens van u via een app
Financiële gegevens
BSN-nummer
Polisnummer, zorgverzekering

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Fysio Better Motions verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gezondheid
burgerservicenummer (BSN)
– Biometrische gegevens
Genetische gegevens

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van de website ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fysiobettermotions.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Fysio Better Motions verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Het aanbieden van behandelingen, uitvoering van de behandelovereenkomst.
Fysio Better Motions verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.
Het indienen van behandelingen bij uw verzekering. Het verwerken van betalingen.
In overleg met u contact te onderhouden met uw huisarts/specialist/andere paramedische zorgaanbieders.
Op uw verzoek een verslag te schrijven over uw paramedische toestand en uw behandeling
Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheid- onderzoeken;

Grondslag verwerking persoonsgegevens
De fysiotherapeut van Fysio Better Motions verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en voor zover verwerking daarvan noodzakelijk is voor bovenstaande doeleinden.

– Wettelijke verplichting
– Uitvoering van een overeenkomst
– Verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van u als betrokkene
– Gerechtvaardigd belang
– Bescherming van de vitale belangen van de betrokkenen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Fysio Better Motions neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fysio Better Motions) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Fysio Better Motions bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens worden door Fysio Better Motions opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 15 jaar; bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Delen van persoonsgegevens met derden
Fysio Better Motions verkoopt uw gegevens niet aan derden en deelt deze alleen met derden voor zover noodzakelijk is voor de uitvoering van de gesloten overeenkomst tussen u en de fysiotherapeut (werkzaam bij Fysio Better Motions), met inachtneming van de hierboven genoemde doeleinden voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Daarnaast kan Fysio Better Motions persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover Fysio Better Motions daartoe een wettelijke verplichting heeft.


Met bedrijven die namens en in opdracht van Fysio Better Motions uw persoonsgegevens verwerken, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die betreffende derde partij ook verplicht wordt om de privacy wetgeving binnen de zorg na te leven. Hierdoor ontstaat eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Fysio Better Motions blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Fysio Better Motions gebruikt uitsluitend computerprogramma’s (software) of -systemen van IT-leveranciers die goedgekeurd en gecertificeerd zijn. Met de software, ontwikkelt voor fysiotherapeuten, verwerkt Fysio Better Motions de door u verkregen persoonsgegevens zoals hiervoor genoemd.

Door Fysio Better Motions ingeschakelde derde partij, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbiedt, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacy wetgeving. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een specialist, huisarts of een collega-fysiotherapeut die een second opinion geeft, of tijdens de vakanties de waarneming verzorgt en de behandeling tijdelijk voortzet. Ook de stagiaire’s werkzaam bij de praktijk Fysio Better Motions dienen zich te houden aan de privacy wetgeving en hebben zoals elk fysiotherapeut werkzaam bij Fysio Better Motions, een geheimhoudingsplicht.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Fysio Better Motions gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fysio Better Motions en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fysiobettermotions.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek.
Fysio Better Motions wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Fysio Better Motions neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via het telefoonnummer 0641307533, of stuur een e-mail: info@fysiobettermotions.nl